Cửa võng 28

cửa võng gỗ mít sơn son thếp vàng, chạm cửu long