Cuốn thư 01

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục mai hóa rồng