Cuốn thư 02

Cuốn thư nền gấm gỗ mít, đục mai hóa rồng