Cuốn thư 05

Cuốn thư nền gấm, gỗ mít, đục tứ linh