Cuốn thư 08

Cuốn thư nền gấm, sơn son thếp vàng, đục mai hóa rồng