Cuốn thư 12

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục tứ linh hóa