Cuốn thư 13

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục tứ linh