Cuốn thư 19

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục song long