Cuốn thư 20

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục mai hóa rồng