Cuốn thư 21

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục mai hóa rồng