Cuốn thư 22

Cuốn thư nền gấm, sơn son thếp vàng, đục ngũ phúc