Cuốn thư 28

Cuốn thư gỗ mít, sơn son thếp vàng, đục phượng