Cuốn thư 31

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục hoa sen