Cuốn thư 32

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục tứ linh hóa