Cuốn thư 35

Cuốn thư nền then, sơn son thếp vàng, đục mai điểu