Cuốn thư 36

Cuốn thư nền gấm, sơn son thếp vàng, đục song long