Cuốn thư 38

Cuốn thư nền gấm, sơn son thếp vàng, đục tứ linh hóa