Hạc thờ 02

Đôi hạc thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đặt trên bàn thờ