Hạc thờ 04

Đôi hạc thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đặt trên bàn thờ