Hạc thờ 06

Đôi hạc thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đặt trên bàn thờ