Hạc thờ 08

Đôi hạc thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đặt trước bàn thờ