Hạc thờ 10

Đôi hạc thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đặt trên bàn thờ