Hạc thờ 11

Đôi hạc thờ gỗ mít sơn son thếp vàng đặt trước bàn thờ