Hoành phi 01

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng