Hoành phi 02

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng