Hoành phi 03

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng