Hoành phi 04

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng