Hoành phi 05

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng