Hoành phi 06

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng