Hoành phi 07

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng