Hoành phi 08

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng