Hoành phi 09

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng