Hoành phi 10

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng