Hoành phi 11

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng