Hoành phi 12

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng