Hoành phi 13

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng