Hoành phi 14

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng