Hoành phi 15

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng