Hoành phi 16

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng