Hoành phi 17

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng