Hoành phi 18

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng