Hoành phi 19

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng