Hoành phi 20

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng