Hoành phi 21

Hoành phi nền gấm, sơn son thếp vàng