Hoành phi 22

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng