Hoành phi 23

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng