Hoành phi 24

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng