Hoành phi 25

Hoành phi nền then, sơn son thếp vàng