Hoành phi câu đối 02

bộ cuốn thư câu đối nền then, sơn son thếp vàng