Hoành phi câu đối 10

bộ cuốn thư câu đối nền gấm, sơn son thếp vàng